Poszukujemy kandydatów do pracy na stanowiskach:

  • Kelner-Barman
  • Kucharz
  • Pomoc kuchenna

Wymagane minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.
Listy motywacyjne oraz CV prosimy wysyłać na adres: piotr.zagorski@hotlemasovia.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Wysyłając list motywacyjny oraz CV wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Notówka sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko: kelner-barman, kucharz, pomoc kuchenna.

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO – PROCES REKRUTACJI

Notówka sp. z o.o. dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Państwa danych osobowych udostępnianych nam w procesie rekrutacji realizowanym przez naszą firmę. Informacje osobowe, które Państwo przesyłają do naszej firmy drogą elektroniczną lub listowną w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenia rekrutacyjne lub propozycje współpracy zawierające Państwa dane osobowe (życiorys, CV, list motywacyjny, inne dokumenty) są chronione.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L119/1 z dn. 04.05.2016 r.), zwanego dalej „RODO” informujemy:

1. Administrator

Administratorem Państwa danych zawarte w CV, liście motywacyjnym i dokumentach  przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Notówka sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem, jako pracodawca.

2. Kontakt  w zakresie ochrony danych

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt:

  • e-mail: recepcja@hotelmasovia.pl
  • listowny: Hotel Masovia ul. Dąbrowskiego 8 11-500 Giżycko z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.

3. Cel i podstawy przetwarzania

Dane osobowe, które są zawarte w CV, liście motywacyjnym i dokumentach przesłanych przez Państwa w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane zawarte w CV, liście motywacyjnym, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą możecie Państwo odwołana w dowolnym czasie.
Notówka sp. z o.o. będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą możecie Państwo odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), którą możecie Państwo odwołać w dowolnym czasie.
Podstawa prawna – przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Notówka sp. z o.o. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym przez Notówka sp. z o.o.  Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.